Rozdział XI. PrzedawnienieArt. 101. Przedawnienie karalności

§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
5) (uchylony).
§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
§ 4. Przedawnienie karalności przestępstw określonych w art. 199, seksualne nadużycie stosunku zależności, § 2 i 3, art. 200, obcowanie z małoletnim, art. 202, pornografia, § 2 i 4 oraz art. 204, stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, § 3, jak również przestępstw określonych w art. 197, zgwałcenie, art. 201, kazirodztwo, art. 202, pornografia, § 3, art. 203, zmuszanie do prostytucji, i art. 204, stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo § 4, w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni - nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat.

Art. 102. Przedłużenie przedawnienia karalności

Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101, przedawnienie karalności, wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Art. 103. Przedawnienia wykonania kary

§ 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
1) 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
3) 10 - w razie skazania na inną karę.
§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych wymienionych w art. 39, katalog środków karnych, pkt 1-4 oraz 6 i 7; przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do środka karnego wymienionego w art. 39, katalog środków karnych, pkt 5.

Art. 104. Spoczywanie biegu przedawnienia

§ 1. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.
§ 2. Przedawnienie w stosunku do przestępstw określonych w art. 144, uchylanie się od poboru, art. 145, uchylanie się od służby zastępczej, § 2 lub 3, art. 338, samowolne opuszczenie jednostki wojskowej przez żołnierza, § 1 lub 2 oraz w art. 339, dezercja, biegnie od chwili uczynienia zadość obowiązkowi albo od chwili, w której na sprawcy obowiązek przestał ciążyć.

Art. 105. Wyłączenie biegu przedawnienia

§ 1. Przepisów art. 101, przedawnienie karalności, art. 102, przedłużenie przedawnienia karalności, i art. 103, przedawnienia wykonania kary, nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
§ 2. Przepisów art. 101, przedawnienie karalności, art. 102, przedłużenie przedawnienia karalności, i art. 103, przedawnienia wykonania kary, nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.